วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่16

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555

- อ.สรุป การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
- สนทนากันเรื่อง แท็บเล็ต ของเด็กป.1 และเด็กอนุบาล
- พูดคุยเรื่องบล็อกว่าต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง


บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 15
วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

จัดกิจกรรมให้เด็กอนุบาล โรงเรียนสาธิตจันทรเกษม
เวลา 14.00 น.    จัดกิจกรรมให้เด็กอนุบาล โรงเรียนสาธิตจันทรเกษม
มีด้วยกันทั้งหมด 9 ฐาน

กลุ่มของดิฉัน ลูกข่างเปลี่ยนสี

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียน ครั้งที่ 14 


 - อาจารย์ แนะนำเทคนิควิธีในการจัดป้ายนิเทศ การจัดทำบอร์ดดอกไม้ ที่นักศึกษานำมาส่งแต่ละกลุ่ม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดป้ายนิเทศ
- การวางแผนในการจัดป้ายนิเทศ การจัดไล่ดอก การจัดช่อดอกไม้ ต้องวางใบก่อนวางดอกไม้

- การวางใบ การจัดเข้ามุม
- ดอกไม้ต้องมี ใบเลี้ยง ใบรอง จะได้ดูเป็นธรรมชาติ
- การนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้และอบรมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
- การจัดต้องมีความทนทาน มีความแข็งแรง
- ในการจัด มีท้ง ดอกไม้  ขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก จะทำให้ดูเป็นศิลปะมากขึ้น

* ส่งงานกลุ่ม งานทดลอง สื่อ วิทยาศาสตร์

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 13

วัน อาทิตย์  ที่ 26  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ
          เข้าร่วมการอมรมการจัดทำบอร์ด  ในวันนี้มีการทำดอกพุทธรักษา
-ส่งสมุดเล่มเล็ก
-บอร์ด                        
- ส่งการทดลองวิทยาศาสตร์
*งานที่มอบหมาย
-จัดกลุ่ม3คน ได้หัวข้อ ระดับน้ำมีผลต่อระดับเสียง
 1.ตั้งชื่่อกิจกรรม อุปกรณ์
 2.แนวคิด วิธีการดำเนินงาน
 3.ป้ายชื่อให้เด็ก
 


วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555
บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 12

วัน เสาร์  ที่ 25  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

         มีการเข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบอร์ด  การทำดอกไม้ติดบอร์ด   การจัดวางองค์ประกอบของดอกไม้ว่าควรมีการไล่ละดับของดอกไม้  ใบไม้ควรมีหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดเป็นภาพหลายมิติ     
บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 11

วัน อังคาร  ที่ 21  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

 ความรู้ที่ได้รับ

           -  มีการสรุปหน่วยการเรียนรู้จากหนังสือที่อาจารย์นำมาเป็น Mind Map

 งานที่มอบหมาย

           -  อาจารย์ให้จับกลุ่ม 4  คน  ทำการทดลองวิทยาศาสตร์มา 1  เรื่อง

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 10

วัน อังคาร  ที่ 14  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

          ไม่มีการเรียนการสอน
           ( อาจารย์มีการจัดการเรียนชดเชยในวัน อาทิตย์  ที่ 26  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555 )